Kontrole celne dziś

Towary przypływające od polskich portów spoza Unii Europejskiej muszą być poddani procedurze takiej jak odprawa celna importowa. Przy takiej odprawie polskie urzędy celne opierają się przede wszystkim na danych zawartych w dostarczonych dokumentach. Muszą na ich podstawie podjąć decyzję, czy i który ładunek należy poddać kontroli.

Urząd celny kontroluje znacznie częściej importowane ładunki nieznanych firm, a gdy firma po kilku kontrolach zyska zaufanie, kontrole stają się sporadyczne. Istnieją też pewne grupy towarów kontrolowane znacznie częściej od innych. Są to m.in. zabawki, art. medyczne, urządzenia elektryczne itp. W tych przypadkach urząd celny weryfikuje przede wszystkim, czy towary te posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i świadectwa, i czy ich użytkowanie będzie bezpieczne. Odprawa celna importowa i kontrole przy niej pomagają zapobiegać przemytom oraz wprowadzaniu do obrotu towarów nielegalnych, niebezpiecznych lub niespełniających norm.

Odprawa celna importowa i kontrole z nią związane

Rewizja celna

Urząd przprowadzając kontrolę może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów pocztą elektroniczną lub może przeprowadzić rewizję celną. Jest to najbardziej szczegółowa forma kontroli. Rewizja celna polega na dokładnych oględzinach importowanego towaru. Celnik, oprócz weryfikacji zgodności zawartości kontenera z dokumentacją, może sprawdzić np. czy na produktach jest znak CE (Conformité Européenne). Czasem obowiązkowo jest wymagana instrukcja użytkowania w języku polskim.

Rewizja celna kontenera wiąże się niestety z dodatkowymi kosztami. Kontener trzeba dostarczyć pod magazyn celny, zapewnić ludzi do rozładunku towaru, a następnie po zakończeniu czynności kontrolnych, należy ładunek ulokować z powrotem w kontenerze. Zgodnie z prawem pokrycie kosztów tych operacji należy do importera.

Skanowanie kontenera

Dobrym kompromisem jest skanowanie kontenera. Skanowanie polega na prześwietleniu całego kontenera, co można porównać z kontrolą bagażu na lotniskach. Kontener przejeżdża przez specjalny tunel, gdzie przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń rentgenowskich jest rejestrowane całe wnętrze kontenera. Następnie zdjęcia są analizowane pod kątem zgodności deklarowanego towaru w dokumentacji z ładunkiem znajdującym się faktycznie w kontenerze.
Porty polskie od wielu lat inwestują w najnowocześniejszy sprzęt, a skaner, który od 2011 roku znajduje się w jednym z naszych portów, należy do najnowocześniejszych na rynku. Skanowanie kontenera takim urządzeniem trwa zaledwie kilkanaście minut i jest to znacznie bardziej optymalna kontrola od rewizji celnej. Pozwala to zaoszczędzić importerowi czasu oraz zbędnych wydatków. Przy rewizji celnej opłacamy tylko manipulację kontenerem.