Formy płatności w handlu zagranicznym

Eksport towaru niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ otwierają się przed nami nowe rynki zbytu. Rozszerzamy sieć odbiorców naszych produktów, generujemy większą sprzedaż, a co za tym idzie, zwiększają się nasze zyski.
Niestety w handlu zagranicznym należy postępować z rozwagą, aby początkowa satysfakcja ze zwiększenia obrotów nie przerodziła się w źródło wielu stresów związanych z pogorszeniem płynności finansowej, wskaźników rentowności, czy w konsekwencji nawet z niewypłacalnością firmy. Przede wszystkim należy zadbać o własne płatności w handlu zagranicznym

W obrocie międzynarodowym należy pamiętać o kilku podstawowych ryzykach, z którymi może przyjść się nam zmierzyć, jeśli chcemy zapoczatkować eksport towarów.. Jeśli będziemy ich świadomi, łatwiej będziemy mogli im zapobiegać i postarać się ograniczyć je do minimum. Często występujące w handlu ryzyka, to: odmowa zapłaty ze strony kontrahenta, odmowa przyjęcia towaru, ryzyko kursowe, utrata lub zniszczenie towaru, zerwanie kontraktu, zdarzenia polityczne lub makroekonomiczne.
Banki mogą pomóc nam w ograniczaniu niektórych ryzyk poprzez takie instrumenty, jak akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, gwarancja bankowa. Poniżej przedtsaiwm różne formy płatności w handlu zagranicznym.

Najpopularniejsze formy płatności w handlu zagranicznym

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

jest to pisemne zobowiązanie banku importera wobec banku eksportera do zapłaty należnych zobowiązań po otrzymaniu od eksportera wymaganych dokumentów. Dokumenty, które musi złożyć eksporter do banku, potwierdzają fakt wysłania towaru do importera. Akredytywa zabezpiecza jednocześnie dostawcę, jak i odbiorcę. Dostawcy daje to pewność otrzymania zapłaty swoich należności, natomiast odbiorca ma pewność, że towar został już do niego wysłany przez załadowcę.

Należy jednak pamiętać, że bank kontroluje tylko dostarczone do niego dokumenty. Nie ma możliwości sprawdzenia ilości i jakości transportowanego ładunku.
Akredytywa jest zalecana przy współpracy z nieznanymi kontrahentami lub z takimi, wobec których mamy przesłanki do obaw o terminową zapłatę.
Akredytywę otwiera dłużnik poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w swoim banku. Samo sporządzenie takiego wniosku jest bardzo istotne i nie może zawierać błędów. Warto posłużyć się formularzem, który udostępniają banki. W akredytywie powinny się znaleźć takie informacje, jak: kwota należności, data zawarcia i ważności akredytywy, spis wymaganych dokumentów niezbędnych do wypłaty należności. Warto wystrzegać się podawania w akredytywie niektórych szczegółowych warunków, jak dokładnej nazwy portu załadunku albo wyładunku. Zdarza się, że dany kraj ma kilka portów, a koszty transportu do każdego z nich mogą się znacznie różnić.

INKASO DOKUMENTOWE

jest warunkową formą płatności, gdzie bank eksportera zobowiązuje się do wydania importerowi dokumentów po dokonaniu przez niego zapłaty za powstałe należności. Należy pamiętać, że w tego rodzaju rozliczeniach bank pełni tylko rolę pośrednika, nie zobowiązuje się do zapłaty tych zobowiązań.
W przypadku inkasa jest ono otwierane na zlecenie eksportera, a nie importera, jak to miało miejsce przy akredytywie. Przy składaniu zlecenia w banku, eksporter załącza od razu przedmiotowe dokumenty i określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby importer mógł je odebrać. Dokumenty, które są przedmiotem inkasa, to najczęściej potwierdzenie wysłania towaru do importera. Następnie bank eksportera przesyła je do banku importera, który kontaktuje się z importerem.

Bank wydaje kupującemu dokumenty po uiszczeniu przez niego opłaty lub, jak w przypadku inkasa terminowego (akceptacyjnego), przyjmuje zobowiązanie importera do zapłaty tych zobowiązań w późniejszym terminie.
Inkaso dokumentowe ma niższe koszty obsługi, ale nie daje takiej samej gwarancji i pewności jak akredytywa. W przypadku, gdy importer będzie się opóźniał z dokonaniem płatności, naliczone zostaną dodatkowe koszty spowodowane przestojem towaru w porcie lub w magazynie. W skrajnych przypadkach, gdy kupujący odmówi zapłaty za towar, wysyłający będzie musiał sprowadzić towar do siebie na swój koszt.

GWARANCJA BANKOWA

jest to zobowiązanie banku do zapłaty eksporterowi należnych mu zobowiązań, w przypadku, gdy nie wywiąże się z tego importer. Gwarancja określa warunki konieczne do wypłaty zobowiązania oraz wysokość sumy gwarancyjnej. Przeważnie wypłata należnych zobowiązań eksporterowi następuje w momencie przekazania do banku informacji o nieotrzymaniu zapłaty w terminie.

Jeśli już forma płatności została ustalona pora uzgodnić z kontrahentem kto, jakie koszty będzie ponosił. Przydatne tutaj będą na pewno Warunki Incoterms.